Whatever Will Be, Will Be

posted on 08 Oct 2009 08:09 by nawan in GooD-StoRY

 


When I was just a little girl
เมื่อฉันยังเป็นเด็กน้อย

I asked my mother what will I be
ฉันถามแม่ว่าอนาคตฉันจะเป็นอะไร

Will I be pretty, will I be rich
"หนูจะสวยไหม หนูจะรวยไหม"

Here's what she said to me
แม่ก็บอกฉันว่า


*Que sera, sera
สิ่งใดจะเกิดมันก็ต้องเกิด

Whatever will be, will be
อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิด

The future's not ours to see
เราไม่อาจหยั่งรู้อนาคตได้

Que sera, sera
สิ่งใดจะเกิดมันก็ต้องเกิด

What will be, will be
อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิด


When I grew up and fell in love
เมื่อฉันโตขึ้นและมีความรัก

I asked my sweetheart what lies ahead
ฉันถามที่รักของฉันว่าอนาคตของเราจะเป็นอย่างไร

Will we have rainbows day after day
"เราจะมีความสุขด้วยกันตลอดไปไหม"

Here's what my sweetheart said
สิ่งที่คนรักของฉันบอกก็คือ


*Que sera, sera
สิ่งใดจะเกิดมันก็ต้องเกิด

Whatever will be, will be
อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิด

The future's not ours to see
เราไม่อาจหยั่งรู้อนาคตได้

Que sera, sera
สิ่งใดจะเกิดมันก็ต้องเกิด

What will be, will be
อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิด


Now I have children of my own
ตอนนี้ฉันมีลูกเป็นของตัวเองแล้ว

They asked their mother what will I be
พวกเขาถามแม่ของเขาว่าโตขึ้นเขาจะเป็นอะไร

Will I be handsome, will I be rich
"ผมจะหล่อไหม ผมจะรวยไหม"

I tell them tenderly
ฉันก็ตอบพวกเขาอย่างอ่อนโยนว่า


*Que sera, sera
สิ่งใดจะเกิดมันก็ต้องเกิด

Whatever will be, will be
อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิด

The future's not ours to see
เราไม่อาจหยั่งรู้อนาคตได้

Que sera, sera
สิ่งใดจะเกิดมันก็ต้องเกิด

What will be, will be
อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิด

Comment

Comment:

Tweet